பயிற்சி சிறிய குழுக்களின் ப≫

 பயிற்சி சிறிய குழுக்களின் ப>

சுருக்கமாக

உடற்பயிற்சி பர்ஸ்ட் (கதீட்ரல் சதுக்கம்) மணிக்கு என்னுடன் ரயில், நீங்கள் 2 முதல் 4 மக்கள் உங்களுடன் கொண்டு வந்த போதிலும் மலிவான இருக்கும்! 30 € / பதிலாக 50 € / நபரைக் நபரை உயர்வு
செலவு பாடம். எதற்காக காத்திருக்கிறாய்? பி>