தொகுப்பு 10 அமர்வுகள் (வெளிப்புற உடற்பயிற்சிகளையும் க்கான) ப≫

 தொகுப்பு 10 அமர்வுகள் (வெளிப்புற உடற்பயிற்சிகளையும் க்கான) ப>

சுருக்கமாக

பேக் ஒன்று ஒரு தனிப்பட்ட பயிற்சியாளர் சிமோன் Voltan திறந்த, சிறப்பு சலுகை மீது € 250 60 நிமிடங்களாகக் 10 மொத்த அமர்வுகள் உடன் பயிற்சி அமர்வுகள்.
செய்ய வாய்ப்பை ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நேரம் உள்ளது தவறாதீர்கள்! பி>