இரண்டு பயிற்சி ப≫

 இரண்டு பயிற்சி ப>

சுருக்கமாக

சலுகை தவற 35 இல் உடற்பயிற்சி முதல் தனிப்பட்ட பயிற்சியாளர் சிமோன் Voltan (பியாஸ்ஸா Duomo) பாதிக்கப்பட்டுள்ள தம்பதியினர் அல்லது சிறிய குழுக்கள் சிறப்பு ஒப்பந்தங்கள் € பதிலாக 70 € முச்சக்கர பயிற்சி அமர்வுகள்
வேண்டாம், அது குறிப்பிட்ட காலம் ஆஃபர்! பி>