பயிற்சி ஆன்லைன் ப≫

 பயிற்சி ஆன்லைன் ப>

சுருக்கமாக

சலுகை அடங்கும்:
- ஆரம்ப கட்ட மருத்துவ வரலாறு
- தனிப்பட்ட நிகழ்ச்சி
- கண்காணிப்பு முன்னேற்றம்
- உணவுமுறை அறிவுரையாக
- உள்நோக்கம் அமர்வுகள்

எல்லா 70 € / பதிலாக 100 € / மாதம் மாதம். பி>